بهار قادری

با شروع پاندمی کرونا و نیاز به محدودکردن فعالیت‌هایی که در مراکز پرتجمع صورت می‌گیرد، مراکز شماره‌گذاری نیز
فرایند تعویض پلاک اینترنتی خودروها که از تهران و چندین شهر بزرگ آغاز شده بود، در حال حاضر به استان‌ها و شهر‌های

فهرست مطالب