محاسبه قیمت خودروی دست دوم

آخرین خدمات انجام شده توسط همراه مکانیک

عوارض و مالیات شهرداری

بهای فروش مبنای محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاری و عوارض ساليانه انواع خودرو ساخت و مونتاژ داخل که این عوارض سالیانه بوده و همه ساله اعلا می گردد