پاسخ ها

  • نقطه کوریاب، بر اساس سیستم رادار کار می کند و اگر قرار باشد خودرویی از شما سبقت بگیرد و در نقطه کور شما قرار داشته باشد، چراغ چشمک زن آینه کنار، شما را مطلع کرده و اگر احتمال تصادف بالا باشد، به طور خودکار سیستم ترمز را فعال می کند.

    نوشته شده در 1395/02/25


پاسخ دهید!