پاسخ ها

  • این سیستم در هنگام حرکت در سربالایی و شیبهای تند، جلوی حرکت اتومبیل به عقب را می گیرد. در این سیستم، ترمزها به صورت اتوماتیک عمل می کنند و تا زمان فشردن پدال گاز توسط راننده و حرکت اتومبیل به سمت جلو، مانع حرکت اتومبیل به عقب می شو

    نوشته شده در 1395/02/25


پاسخ دهید!