پاسخ ها

  • 1. گارانتی: خودروهای با عمر بیش از ٣ یا ٤ سال گارانتی ندارند. 2. تاریخچه (سابقه): خودروهای کارکرده و دست دوم دارای سابقه و تاریخچه هستند. چه مثبت و چه منفی، و ممکن است که شما از تاریخچه صحیح و درست آنها آگاه نباشید.

    نوشته شده در 1395/02/25


پاسخ دهید!