پاسخ ها

  • متخصصان خودرو بر این باور هستند که هر خودرو به طور میانگین سالانه 15,000 کیلومتر کار می کند. بنابر این اگر میزان کارکرد خودروی مورد نظر شما بیش از این مقدار است، باید دقت داشته باشید که این خودرو بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است.

    نوشته شده در 1395/02/25


پاسخ دهید!