پاسخ ها

  • یعنی اینکه ماشین خوبی است، اما امتیاز پایینتری نسبت به درجه A داشته و آسیبهای خیلی جزئی دارد. در این حالت اگر طول عمر آن بیش از ٣ سال باشد، کمتر از ٤ پنل آسیب دیده دارد. آسیب چارچوب و صدمات ناشی از آتش و تگرگ ندارد و فاقد هر گونه مشکل مکانیکی است.

    نوشته شده در 1395/02/25


پاسخ دهید!