محاسبه قیمت خودروی دست دوم

آخرین خدمات انجام شده توسط همراه مکانیک

محاسبه هزینه تنظیم سند و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

هزینه محاسبه شده بر اساس تعرفه جدید لازم الاجرا از تاریخ 1394/05/15 می باشد

توضیحات

نکاتی در مورد نقل و انتقال سند

در صورتیکه تعداد برگ های سند  بیش از یک برگ شود،‌به ازای هر برگه اضافی 50000 ریال به همراه  مالیات  ارزش افزوده  به مبلغ نهایی سند اضافه خواهد شد.

به موجب ماده 1287و ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و  و سایر قوانین و مقررات جاری  تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می باشد.

ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی ا نجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

برابر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت مالیات نقل و انتقال  بر عهده دفاتر اسناد رسمی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم وکالت فروش و سند قطعی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

 1. حضور فروشنده و خریدار و یا نماینده قانونی آنها(وکیل)
 2. اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین معامله
 3. اسناد مالکیت خودرو (در صورتیکه فروشنده  اولین مالک خودرو است ارائه برگه کمپانی و  یا برگه گمرک و در صورتیکه فروشنده مالک اول نباشد ارائه آخرین بنچاق دفترخانه)
 4. شناسنامه خودرو ( برگ سبز صادره توسط مراکز تعویض پلاک)
 5. برگ تأییدیه نقل و انتقال خودرو (صادره توسط  مراکز تعویض پلاک ) * ( جهت تنظیم وکالت فروش نیاز نمی باشد)
 6. اصل برگ مفاصاحساب عوارض خودرو صادره از دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا شهرداری (پرداخت شده توسط فروشنده)
 7. اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
 8. اصل کارت هوشمند سوخت

طبق قانون مالیات  بر ارزش افزوده (بند ب ماده 43 ) خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول پرداخت عوارض شهرداری می باشند فلذا   وانت تک کابین  ، اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون و موتور سیکلت  نیازی به ارائه عوارض سالیانه شهرداری ندارند ( معاف از پرداخت عوارض سالیانه شهرداری)

فروشنده و خریدار پیش از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی باید به اتفاق به مراکز تعویض پلاک مراجعه نماید ، در غیر اینصورت به شرح زیر فروشنده می تواند به خریدار وکالت دهد.

سند وکالت فروش :

 1. فروشنده با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نماید  و به نام خریدار وکالت فروش تنظیم می نماید
 2. وکیل باید پس از تعویض پلاک جهت قطعی کردن سند خودرو به نام خود با مدارک مذکور  به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نماید.
 3. تنظیم سند قطعی از وکالت فروش به نام خود وکیل مشمول پرداخت هزینه حق التحریر، مالیات ارزش افزوده ،هزینه صدور الکترونیکی سند و 20000 ریال حق الثبت می باشد
 4. چنانچه  وکیل بخواهد قبل از تعویض پلاک ، خودرو را با همان وکالت به شخص دیگری واگذار نماید (تفویض) ،مشمول کلیه هزینه های اولیه خواهد بود. توضیح اینکه زمانی  وکیل می تواند به همان صورت وکالت را تفویض نماید که در وکالت عبارت “حق توکیل به غیر ” را داشته باشد.
 5. موکل (فروشنده) می تواند برای تعویض پلاک محدودیت زمانی  تعیین نماید. اگر وکیل(خریدار) در زمان تعیین شده توسط موکل تعویض پلاک را انجام ندهد ، وکالت از نظر تعویض پلاک فاقد اعتبار خواهد بود و مجددا جهت تعویض پلاک نیاز به اجازه مجدد موکل ( فروشنده ) خواهد داشت

سند وکالت تعویض پلاک:

 1. موکل(فروشنده) با در دست داشتن مدارک لازم  به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نماید و به نام وکیل(خریدار) وکالت تعویض پلاک را تنظیم و می تواند برای تعویض پلاک محدودیت زمانی  تعیین نماید
 2. وکالت تعویض پلاک، صرفا جهت مراجعه به مراکز تعویض پلاک می باشد
 3. پس از تعویض پلاک توسط وکیل،فروشنده و خریدار با دردست داشتن مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند قطعی باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند