قیمت سانگ یانگ رودیوس و مشخصات فنی

2012

سانگ یانگ رودیوس,2012

شرکت خودروسازی کره‌ای سانگ یانگ یکی از معتبرترین کمپانی‌ها...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ رودیوس در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 149,800,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 155,200,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 154,000,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 156,400,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 155,100,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 153,700,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 155,100,000
 سانگ یانگ , رودیوس, 2012

قیمت رودیوس مدل 2012

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 153,700,000