فرصت های شغلی

برای ارتباط با همراه مکانیک می توانید از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

شرایط کاری:
1) استخدام به صورت تمام وقت
2) بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی برای شخص و افراد تحت تکفل با سطح پوشش بالا
3) حقوق و مزایای شغلی با شرایط بسیار مناسب
4) محیط کاری سالم و پویا
5) فرصت‌های ارتقا و پیشرفت کاری

ارسال اطلاعات برای فرصت های شغلی