مشاهده هزینه تعویض روغن و ثبت سفارش
سایپا پراید 131 1390

گزارش تعویض روغن و سرویس دوره ای سایپا پراید 131 SX 1390

سرویس روغن و فیلتر ها انجام شد به درخواست مشتری

سایپا کیا ریو مونتاژ 1390

گزارش تعویض روغن و سرویس دوره ای سایپا کیا ریو مونتاژ - 1390

تعویض روغن و فیلترها و همچنین تست دیاگ انجام شد.