رنو داستر نیمه فول

0-
 • رنو
 • نیمه فول
 • سفید
 • سدان
 • اتوماتیک
 • -
 • بنزین
 • داخلی
 • داستر
 • ۲۰۱۴
 • متالیک
 • -
 • ۴
 • ۴


رنو داستر نیمه فول ۲۰۱۴

چکیده گزارش

گزارش های مشابه
به درخواست مشتری روی خودرو آینه مانیتور نصب گردید

قطعات مورد استفاده

قطعه شرکت شرح عملکرد
مانیتور آینه کلارو مانیتور روی آینه برای دوربین پارک

آپشن های پیشنهادی

داخلی
کی لس
صوتی و تصویری
مانیتور پشت سری
ردیاب خودرویی

گزارش تصویریرنو داستر نیمه فول ۲۰۱۴


رنو داستر نیمه فول ۲۰۱۴


رنو داستر نیمه فول ۲۰۱۴


رنو داستر نیمه فول ۲۰۱۴